Jim Bearison and Bear SandburgBlair accessories

Blair-back view

Blair-close up

Bear sandburg

Jim-back view

Jim-close up

Jim Bearison